Bernard Wientjes: 'Flexibiliteit verhoogt de productiviteit van een onderneming.'

Voorzitter VNO-NCW

Bernard Wientjes: 'Flexibiliteit verhoogt de productiviteit van een onderneming.'

Hoe kijk je aan tegen flexibel werken (tijd- en plaatsonafhankelijk werken)?
“Flexibilisering is een breed begrip en kent ook grenzen. Zo kan het voorkomen dat de mogelijkheden om thuis te werken of te telewerken er niet of maar beperkt zijn vanwege fysieke productie of dienstverlening aan de klant. Hier kan spreiding van uren (avondopenstelling van –ook publieke- diensten) soelaas bieden. Thuis- en telewerken, thuis of onderweg, dat plaats- en tijdsonafhankelijk kan, biedt vooral mogelijkheden voor expertisefuncties in de (zakelijke) dienstverlening, maar mijns inziens ook bij de rijksoverheid. Dit past bij de ontwikkeling naar een kenniseconomie. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken kan nadrukkelijk voordelen met zich meebrengen. De werkgever kan dure vierkante meters vaste werkplekken besparen door met – minder – flexplekken te werken. Improductieve file-uren vervallen en er worden reiskosten bespaard. De werknemer reist in principe minder (in de file) en kan zo werk en privé beter afstemmen. In de tijd dat hij of zij in de file staat of in de trein zit kunnen de kinderen naar school worden gebracht.”


Hoe flexibel werk je zelf?
“Ik ben in mijn functie veel onderweg. Met de moderne communicatiemiddelen werk ik in de auto gewoon door. Natuurlijk ben ik ook veel in ons hoofdkwartier, maar ’s avonds zit ik weer thuis in de stukken als ik geen afspraken heb. Je kunt mijn werk dus wel flexibel noemen denk ik.”


Hoe ziet volgens jou de toekomst van flexibel werken er uit?
“Ondernemers realiseren zich dat voor hun werknemers de afstemming tussen werk en privé, arbeid en zorg zo u wilt, steeds belangrijker wordt naarmate meer vrouwen gaan werken of als ze al werken meer uren willen maken. Noodzaak en behoefte aan flexibel werken ontwikkelen zich ook vanuit de ondernemer. Voor bedrijven is het immers van belang om over hun personeel te kunnen beschikken als de productie of de dienstverlening daar om vragen. Simpel gezegd: flexibiliteit verhoogt de productiviteit van een onderneming. Je moet goede afspraken maken en daar zijn verschillende modellen voor. Denk aan flexibilisering van werktijden en roosters, bijvoorbeeld via het zogenoemde kwartaaluren model. Je moet niet alleen kijken of functies zich daarvoor lenen, maar ook of de betrokken medewerker het aan kan. De trend naar flexibel werken wat tijd en plaats betreft vergt ook dat naar de arbeidsverhouding moet worden gekeken. Zo ligt het voor de hand 'outputcontracten' aan te gaan in plaats van functiecontracten, die gebaseerd zijn op aanwezigheid.”
 

Vind je dat flexibel werken relatief moeilijk van de grond komt in de praktijk?
Telewerken en thuiswerken zijn bij ons ver ontwikkeld in Europees perspectief bezien en zullen zich verder (kunnen) ontwikkelen. Een afbreukrisico is dat de vakcentrales willen afkoersen op thuiswerk en telewerkrechten via cao of wet. Het argument dat de werknemer gebaat is bij afstemming van werk en privé doet (dan) geen recht aan het belang van de onderneming. Het is en blijft maatwerk, dat individueel bekeken moet worden.


Wat moet er volgens jou gebeuren om het onderwerp verder te brengen?
Managers voelen zich nog vaak 'ongemakkelijk' als kamers niet bezet zijn. Dit vergt dus nog verdere ontwikkeling van de ‘mindset’. In evenwichtige afweging van belangen en voordelen van 'flexibel' werken voor zowel onderneming als werknemer komen tot meer en kwalitatief goede afspraken tot stand, is mijn overtuiging.
Download  Meer info

Stel uw vraag aan een expert

vraag het hier

De Nationale Flexmonitor

Startpunt en kansen voor uw organisatie

naar de monitor

Belangrijk:

doe de test

Over Flexibelwerken.nl

lees hier